Skip to content

Privacy

Wie verwerkt persoonsgegevens

ParketGroep Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de ParketGroep Nederland internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de ParketGroep Nederland internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de ParketGroep Nederland internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door ParketGroep Nederland ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

ParketGroep Nederland zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

 

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met ParketGroep Nederland , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de ParketGroep Nederland internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. ParketGroep Nederland verwerkt deze gegevens teneinde:

de ParketGroep Nederland internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
de Diensten die via de ParketGroep Nederland internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
de dienstverlening van ParketGroep Nederland, al dan niet via de ParketGroep Nederland internetsite te optimaliseren.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen ParketGroep Nederland internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat ParketGroep Nederland uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

ParketGroep Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

 

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de ParketGroep Nederland internetsite bent. ParketGroep Nederland gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de ParketGroep Nederland internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door ParketGroep Nederland kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de ParketGroep Nederland internetsite.

De ParketGroep Nederland internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de ParketGroep Nederland internetsite. ParketGroep Nederland houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de ParketGroep Nederland internetsite.

 

Beveiliging

ParketGroep Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ParketGroep Nederland toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

 

Internetsites van derden

ParketGroep Nederland kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. ParketGroep Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. ParketGroep Nederland raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de ParketGroep Nederland Internetsite, kunt u contact opnemen via info@parketgroep.nl